Shun Hidaka

Sota Kobuki

Ge “Rikaku” Li

Yuto Sawa

Takane Ueno